تقویت فضای هنرستان برای اشتغال و درآمد مالی دانش آموزان محروم