تعلیم و تربیت تنها راه برای ساختن آینده ای بهتر است.