تحول یک کلمه است.لیکن در پشت این وجود لفظی،
در پشت این کلمه،یک دنیا کار نهفته است.
(رهبر معظم انقلاب)