تحول رویکرد های آموزش و پرورش با تحول تفکر خانواده ها امکان پذیر می شود.