تجربه تحصیل فرزندم در مدارسی که به دنبال تحقق نظام برتر آموزشی هستند