به اشتراک گذاری تجربه های معلمی خصوصا برای معلمین تازه کار و تلاش برای پیشرفت و ارتقا سطح تعلیم و تربیت