بسم الله الرحمن الرحیم
حلقه مفقوده در این جامعه دینی و تربیتی، شبکه‌سازی و کار تشکیلاتی است. تا می‌توانید در استان‌های دیگر هم، این نداشتهٔ مهم را فریاد بزنید. سپاس