با توجه به پیر شدن جمعیت کشور و کمبود مطالعه و منابع مطالعاتی در زمینه بزرگسالان علاقه مند به انجام مطالعه و فعالیت در زمینه آموزش و روانشناسی بزرگسالان بخصوص تالیف و ترجمه هستم.