ایده های آموزشى، روش های آموزشى پویا و فعال، تولید محتوا درسی