انشاالله با هم فضایی فراهم می کنیم برای توانمند سازی و محرومیت زدایی محرومین به وسیله آموزش های کاربردی بلند مدت و در عین حال زودبازده برای دانش آموزان روستایی و دانش آموزان در معرض آسیب حاشیه شهر ها به منظور مهاجرت معکوس روستایی، تقویت و تاسیس مجتمع های آموزشی پویا به روش امام موسی صدر و شهید چمران
#پویش_آرزوها