انسانی که در پی سوال است می آموزد و انسانی که می آموزد در پی سوال است
و این پارادوکس و فرایند بی نهایت به نوعی جوهره زیستن و وجود است