امیدوارم در اموزش و پروش روزی برسد که زنگ های آخر بچه ها هنگام رفتن به منزل با کراهت و ناراحتی مدرسه را ترک کنند، نه مانند زندانیان آزاد شده از بند که زنگهای آخر منتظر فرار از کلاس هستند، مخصوصا بچه های ابتدایی