آینده را دانش‌آموزان امروز در دست خواهند گرفت.

+1