آموزش های کاربردی بلند مدت و در عین حال زودبازده برای دانش آموزان روستایی به منظور مهاجرت معکوس