آرزو می کنم که در 5 سال آینده دیگر شاهد تبلیغات موسسات به اصطلاح(!) آموزشی نباشم، چون به نظرم اگر فشار و جهت دهی ای که این بنگاه ها به سیستم آموزشی کشور وارد می کنند حذف شود بسیاری از امور به راحتی و با نیروی کمی قابل دسترسی خواهد بود و آرزوهای بسیاری محقق خواهد شد.

#پویش_آرزوها