آرزو می کنم همه افراد خودشان را مسئول تعلیم و تربیت بدانند.

#پویش_آرزوها