#پویش_آرزوها
آرزو می کنم دانش آموزان از تعطیل شدن مدرسه خوشحال نشوند.