#پویش_آرزوها
آرزو می کنم حداقل در سه مورد اساسی آموزش ، معیشت و مسکن دانش آموزان و خانواده هایشان مشکل عمده ای نداشته باشند.