آرزو می کنم به دانش آموزان بیشتر و بهتر متدولوژی یادگیری و حل مسئله آموخته بشه.