آرزو می‎کنم فرزندم در فضایی تعلیم ببیند که با توجه به آموزه های خود، در زمان درست، بتواند مسیر آینده خود را انتخاب کند.