آرزو میکنم در 5 سال آینده حجم اطلاعاتی که به دانش آموزان ارائه میدهیم کمتر شود و بیش‌تر به آموزش شیوه تفکر بپردازیم.