#پویش_آرزوها
آرزو میکنم به آموزش و پرورش نگاه سرمایه گذاری شود نه نگاه هزینه ای.