#پویش_آرزوها
آرزو دارم هیچ کودکی محروم از آموزش نماند و مدرسه های سرزمینم، شوق یادگیری و خواندن را در کودکان پرورش دهند.
به امید چنین روزی