#پویش_آرزوها
آرزو دارم روزی برسد که آموزش و پرورش ما بر روی زندگی کردن دانش آموزان مفید باشد و مدرسه جایی باشد که دانش آموزان برای زندگی بهتر به آن رجوع کنند.