شبکه‌سازی

شعار چهارسوق هم‌افزایی برای تحول در آموزش است. هم‌افزایی زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد قابل توجهی از افراد که در حوزه‌ای مشخص مهارت، تخصص یا تجربه دارند، کنار هم قرار بگیرند و ارتباطی مناسب برای انتقال این دانش یا مهارت خود برقرار کنند. بخش شبکه‌سازی چهارسوق تلاش می‌کند تا مناسب‌ترین بستر را برای این اتفاق فراهم کند.


ابزار چهارسوق برای فراهم کردن این بستر شامل: یک پیام‌رسان بومی به اسم هدهد، سامانه جویا برای جستجو و شناخت دغدغه‌مندان حوزه تعلیم و تربیت و برگزاری جلسات شبکه‌سازی استانی برای آشنا کردن فعالان تعلیم و تربیت که در یک استان حضور دارند با یکدیگر.