برچسب : نشست چهارم چهارسوق

آزمایشگاه همراه معلم

چگونه آزمایشگاهی داشته باشیم ، هرچند کوچک ؟

ادامه مطلب

هنر مستند سازی آموزشی

لزوم آشنایی معلمان با شیوه های مستندسازی .

ادامه مطلب

یک دست صدا ندارد

تدارک بستری برای اشتراک و پرورش ایده ها و پیشگیری از دفن تجربیات

ادامه مطلب

لباسی از جنس دروس

تجربه یکپارچگی دروس دینی، زیست شناسی و مهارت های زندگی، در کارآزمون “دوزش” .

ادامه مطلب