برچسب : نشست هفتم

ارزشیابی شناختی

بیان ارزیابی و ارزشیابی بر اساس سطوح شناختی

ادامه مطلب

آموزش بی ارزش

ارائه راهکار پیرامون کاستی های نظام آموزشی

ادامه مطلب

تدریس چندگانه

تدریس چندگانه یک توصیه یا ضرورت؟!

ادامه مطلب