برچسب : نشست سوم

پایانی بر مرثیه کارنامه

بحث و بررسی پیرامون نظام ارزشیابی کیفی و توصیفی

ادامه مطلب

همه دانش آموزان باهوشند!

کاربرد هوش های چندگانه در فرآیند آموزش

ادامه مطلب

در میزان چه می گذرد

تشریح الگوی مدرسه داری موسسه میزان

ادامه مطلب

تربیت سالم؛ نه تنبیه نه پاداش!

معرفی یک رویکرد تربیتی با هدف تربیت دانش آموزان مسئول و متفکر

ادامه مطلب

ریاضی بدون ریاضت

استفاده از روش های “یادگیری با حضور” و ” یادگیری از طریق تقبل مسئولیت اجتماعی” برای یادگیری بهتر

ادامه مطلب

مدارس اندونزی-قسمت اول

آشنایی با فعالیت های مدارس اندونزی

ادامه مطلب

مدارس اندونزی-قسمت دوم

آشنایی با فعالیت های مدارس اندونزی

ادامه مطلب

دنیای عوضی!

کاربرد شبیه سازی در آموزش

ادامه مطلب