برچسب : نشست دوم

تعلیم و تربیت در فضایی عام تر از مدرسه

شرح فعالیت ها و دستاوردهای کانون دانش پژوهان نخبه

ادامه مطلب

تاثیر معماری بر یادگیری

بررسی نقش ساختار و محیط مدرسه بر بهبود یادگیری دانش آموزان

ادامه مطلب

تا کی فیزیک را بشنویم ؟

آموزش فیزیک به شیوه تجربی و مشاهده پدیدها به جای مطالعه تئوری

ادامه مطلب