بایگانی : محمدرضا جهانگیر

یک دست صدا ندارد

تدارک بستری برای اشتراک و پرورش ایده ها و پیشگیری از دفن تجربیات

ادامه مطلب

محمدرضا جهانگیر

رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش معماری کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان…

ادامه مطلب