بایگانی : مجید محسنی

تا کی فیزیک را بشنویم ؟

آموزش فیزیک به شیوه تجربی و مشاهده پدیدها به جای مطالعه تئوری

ادامه مطلب

مجید محسنی

ادامه مطلب