بایگانی : اردوان مجیدی

در تلاطم گذار

میدان پرتنش در گذار به نظام برتر آموزشی

ادامه مطلب

هرکس مناسب خود: صدای شکستن یک باور

تغییر رویکرد به سمت یادگیری متناسب با توانایی های افراد

ادامه مطلب

تغییر پارادایم در یک نبرد نهادی

تغییر نظام آموزشی ؛ چرا و چگونه ؟!

ادامه مطلب

اردوان مجیدی

ادامه مطلب