حمید دادگسترنیا

بنیان‌گذار مدرسه

تحصیلات

کاردانی پیرا پزشکی (دانشگاه تهران)، کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی (دانشگاه تهران)، کارشناسی علوم حدیث (دانشگاه علوم حدیث)


سوابق شغلی

1-حضور و فعالیت در جبه‌های پیرو حق علیه باطل 2-تدریس در مدارس راهنمایی و دبیرستان مناطق ۷ و ۲ – از ۱۳۶۷ تا کنون (۹۲) 3-معلم راهنما و مشاور مدارس از ۶۹ تا ۷۶ 4- مدیریت دبیرستان میزان از ۷۶ تا (۸۹) 5- مدیریت راهنمایی میزان از سال ۸۹ تاکنون (۹۲) 6- ریاست هیئت مدیره مؤسسه هدایت میزان از سال ۷۶ تا کنون (۹۲)


سوابق علمی

1-انجام یا مشارکت در چندین طرح پژوهشی فرهنگی و اجتماعی و آموزشی 2-تألیف کتاب «روش میزان»، با شمارکت همکاران


چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟