هیوا علیزاده

دبیر

تحصیلات

تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ) راهنمایی پروژه های دانش آموزی


سوابق شغلی

تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ) راهنمایی پروژه های دانش آموزی اجرای کارگاه های آموزشی برای معلمان و دانش آموزانچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟

تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان )