منصور میرطاهری

گرافیست


سوابق شغلی

مشاور شرکت ارتباطات سیار ایران، موسس نخستین مرجع تخصصی اینفوگرافیک به زبان فارسی، مشاور و دبیر پژوهش مدارس مفید، پیام، ضحیچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟