منصور میرطاهری

مدیرعامل شرکت پردازش سیستم برنا


سوابق شغلی

مشاور شرکت ارتباطات سیار ایران، موسس نخستین مرجع تخصصی اینفوگرافیک به زبان فارسی، مشاور و دبیر پژوهش مدارس مفید، پیام، ضحیچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟