محمد حسنی

پژوهشگر


سوابق شغلی

1-معاون پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي 2- مجري ده طرح پژوهشي در زمينه آموزش و پرورش 3نظارت بر ده ها طرح پژوهشي 4- راهنمايي و مشاور تعداد زيادي پايان نامه 4-تدريس در دانشگاه هاي علامه طباطبايي/ خوارزمي/ شهيد رجايي / شاهد


سوابق علمی

1-ده ها مقاله علمي پژوهشي و علمي ترو يجي 2- تاليف پنج كتاب به وي‍ژه در زمينه ارزشيابي كيفي توصيفي


چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟