محمد آزین

طراح نظام‌های آموزشی

تحصیلات

کارشناسی مهندسی پلیمر، کارشناسی ارشد MBA، کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت


سوابق شغلی

مدیرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان، معاون آموزشی مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج، طراح برنامه ‌درسی، دبیر و مشاور مدارس، پژوهشگر و طراح در حوزه‌های تعلیم و تربیت و فضای مجازیچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟