محمدرضا حشمتی

سردبیر رشد آموزش متوسطه

تحصیلات

1-کارشناس فیزیک 2-کارشناس راهنمایی و مشاوره 3-کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی


سوابق شغلی

1-مشاور دبیرستان مفید 2-÷سردبیر مجله رشد آموزش متوسطهچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟