محمدرضا جهانگیر

معلم و مدرس دانشگاه

۱- رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش معماری کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال تحصیلی ۸۲-۸۱
۲- دانش آموخته دوره چهارم دبیرستان علامه حلی تهران وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)
۳- همکاری با پروژه ملی سنتز زبان فارسی، دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۷۷ تا ۷۹
۴- مدیر پروژه “طراحی دپارتمان ICT” به سفارش معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۸۳-۸۲
۵- مدیر پروژه “فاز مقدماتی بازنگری و توسعه رشته¬های دانشگاه پیام نور” به¬سفارش گروه بازنگری و توسعه رشته¬های دانشگاه پیام نور، ۸۴
۶- مدیر تیم طراحی و تدوین استاندارد آموزش درس کامپیوتر سمپاد، ۸۶
۷- طراح و مجری برگزاری دو دوره دانش افزایی دبیران کامپیوتر مراکز سمپاد کل کشور، سالهای ۸۶ و ۸۹
۸- عضو هیئت داوران و سرداور بخش نرم¬افزار طرح حمایت از پروژه¬های دانش¬آموزی سمپاد، ۸۸-۸۳
۹- دبیر و سرگروه کامپیوتر مراکز علامه حلی تهران، ۷۳ تا کنون
۱۰- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ۸۵ تا کنون
۱۱- مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، مهر ۸۷ تا بهمن ۸۸
۱۲- دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تحصیلات

رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش معماری کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان...
چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟