سید محمدحسن داودی

فعال حوزه کودکان کار

تحصیلات

مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها


سوابق شغلی

1-مدیرمجتمع خلاقیتی، مهارتی، آموزشی صبح رویش ویژه کودکان کار و در معرض آسیب 2-مدیر عامل موسسه آموزشی نسیم صبح رویش 3-عضو هیئت مؤسس مدرسه ابتدایی صبح امید(منطقه 4)چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟