سیدمحسن میرمحمدصادقی

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری نیک‌زیست فردا