خدیجه عباسی

مدیر مدرسه

تحصیلات

کارشناسی تاریخ


سوابق شغلی

15 سال سابقه کار در آموزش و پرورش مدیر دبیرستان و دبستان شهید وردیانچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟