حمیدرضا منصوریان

دبیر


سوابق شغلی

1-عضو خانة کودک، اندیشه و میراث‌فرهنگی (خکام)، از سال ۱۳۸۴ تا کنون.- 2-دبیر مركز آموزشي راهنمايي علّامه حلّي (۱) تهران به عنوان سرپرست گروه دانش­های اجتماعی، (سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان)، از سال ۱۳۸۰ تاکنون. دبیر مركز آموزشي روزبهان از سال ۱۳۸۸ تا کنون. 3-همکاری با مؤسسة باستان‌شناسی دانشگاه تهران در زمینة آموزش باستان‌شناسی به کودکان و نوجوانان، از ۱۳۸۹ تا کنون. 4-سرپرست کاوش‌های باستان شناسی دانش‌آموزی، مؤسسة باستان‌شناسی دانشگاه تهران، مردادماه ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱.


سوابق علمی

1-نگارش کتابچه‌های سلوكيان و اشكانيان در موزه ايران باستان (دورة ۳ جلدي)، و گذرگاه زمان (دورة ۳ جلدي)، انجمن دوستداران يادگارهاي فرهنگي، ۱۳۸۱. 2-نگارش پايان‌نامة دورة كارشناسي‌ارشد با عنوان: سهمِ باستان‌شناسي در پرورش فكري كودكان و نوجوانان (سنين بين ۱۰ تا ۱۵ سالگي) به همراه سنجش اين آموزشها؛ استاد راهنما: دكتر هايده لاله و استاد مشاور: دكتر كمال الدين نيكنامي، مهرماه ۱۳۸۳.


چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟