حسین جریان‌پور

مربی، گرافیست


سوابق شغلی

1-مربی پرورشی مدرسه متوسطه دوره اول معلم 2-مربی اردوهای جهادی 3-مربی و مسئول فرهنگی مسجد شهید نواب صفویچرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟