ثمانه ایروانی

معمار

تحصیلات

کارشناس ارشد معماری


سوابق شغلی

1-مدرس دانشگاه 2-مترجم کتاب زبان طراحی مدرسه


سوابق علمی

صاحب مقالات گوناگون در زمینه طراحی و معماری مدارس


چرا باید به این سخنران گوش دهیم ؟