ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
پایانی بر مرثیه کارنامه

بحث و بررسی پیرامون نظام ارزشیابی کیفی و توصیفی

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
پایانی بر مرثیه کارنامه

بحث و بررسی پیرامون نظام ارزشیابی کیفی و توصیفی

1323
بازدید شده
شرح سخنرانی

دیدگاه های جدید در زمینه سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در محافل علمی و اجرایی آموزش و پرورش مدتهاست در حال طرح و نقد و ارزیابی است. شواهد نشان می دهد این دیدگاه های جدید مقبول واقع شده است. اما درعمل و آنچه در کلاس و مدرسه دنبال می شود؛ دیدگاه سنتی است.گویی بین وجدان سیستم و زبان سیستم تعارض وجود دارد. این تعارض، خود چالش مهمی است که متأثر از چالش بنیادی تری به نام چالش ساختاری است.چالش ساختاری به معنای تعارض بین متغیرهای محتوایی مانند اهداف، استراتژی‌ها، تکنولوژی و متغیرهای ساختاری مانند پیچیدگی،‌ کمیت و تمرکز است. به سخن دیگر گویی ساختار موجود تفکرات جدید و اهداف جدید را با وجود مقبولیت علمی ان برنمی‌تابد. همچنین ساختار اداری و سازمانی موجود با رویکرد جدید ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هماهنگ نبوده و به آن روی خوش نشان نمی‌دهد.

محمد حسنی

پژوهشگر

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: