ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
مهدی نوید ادهم

رشته تحصیلی: ۱.لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر ۲.فوق لیسانس مدیریت فرهنگی ۳.دوره یکساله مدیریت تغییر در علوم اجتماعی(دانشگاه سیدنی) سوابق شغلى: ۱.تدریس در مدارس ابتدایی -راهنمایی -متوسطه تهران ۲.تدریس در مراکز تربیت معلم -مراکز آموزش عالی فرهنگیان تهران ۳ .مسئول کمیته فرهنگی جهاد سازندگی استان تهران۵۸-۶۱ ۴.کارشناس تربیت معلم تهران۱/۷/۶۱ تا۲۱/۳/۶۳ ۵.کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت […]

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
مهدی نوید ادهم

رشته تحصیلی: ۱.لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر ۲.فوق لیسانس مدیریت فرهنگی ۳.دوره یکساله مدیریت تغییر در علوم اجتماعی(دانشگاه سیدنی) سوابق شغلى: ۱.تدریس در مدارس ابتدایی -راهنمایی -متوسطه تهران ۲.تدریس در مراکز تربیت معلم -مراکز آموزش عالی فرهنگیان تهران ۳ .مسئول کمیته فرهنگی جهاد سازندگی استان تهران۵۸-۶۱ ۴.کارشناس تربیت معلم تهران۱/۷/۶۱ تا۲۱/۳/۶۳ ۵.کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت […]

2508
بازدید شده
شرح سخنرانی
رشته تحصیلی:

۱.لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر
۲.فوق لیسانس مدیریت فرهنگی
۳.دوره یکساله مدیریت تغییر در علوم اجتماعی(دانشگاه سیدنی)
سوابق شغلى:
۱.تدریس در مدارس ابتدایی -راهنمایی -متوسطه تهران
۲.تدریس در مراکز تربیت معلم -مراکز آموزش عالی فرهنگیان تهران ۳
.مسئول کمیته فرهنگی جهاد سازندگی استان تهران۵۸-۶۱
۴.کارشناس تربیت معلم تهران۱/۷/۶۱ تا۲۱/۳/۶۳
۵.کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت ۶۳-۶۴
۶.مدیر کل فرهنگی -هنری وزارت آموزش وپرورش۶۴-۷۱
۷.معاون برنامه ریزی وامور مشارکتهای سازمان نوسازی مدارس کشور ۷۱-۷۷
۸.معاون برنامه ریزی وپشتیبانی سازمان پژوهش وبرنامه ریز ی درسی ۲۴/۳/۸۲
۹.مشاور وزیر ورئیس ستاد اعتلاءوهماهنگی دروس دینی -قرآن وعربی۷۷
۱۰.مشارکت در طراحی ،برنامه ریزی واجرای پروژه ICT در آموزش وپرورش
۱۱.مسئول ICT سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی
سوابق علمى:
۱- کتاب فرهنگ ومقاومت فرهنگی
۲- کتاب پیام مدرسه
۳- کتاب عطر یاس
۴- ۳۵ مقاله در روزنامه و مجلات وکنفرانس ها وهمایش های داخلی
۵- مدیر مسئول مجله مدرسه نو

مهدی نوید ادهم

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش

رشته تحصیلی: ۱.لیسانس برنامه ریزی کامپیوتر ۲.فوق لیسانس مدیریت فرهنگی ۳.دوره یکساله مدیریت تغییر در علوم اجتماعی(دانشگاه سیدنی) سوابق شغلى: ۱.تدریس در مدارس ابتدایی -راهنمایی -متوسطه تهران ۲.تدریس در مراکز تربیت معلم -مراکز آموزش عالی فرهنگیان تهران ۳ .مسئول کمیته فرهنگی جهاد سازندگی استان تهران۵۸-۶۱ ۴.کارشناس تربیت معلم تهران۱/۷/۶۱ تا۲۱/۳/۶۳ ۵.کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت ۶۳-۶۴ ۶.مدیر کل فرهنگی -هنری وزارت آموزش وپرورش۶۴-۷۱ ۷.معاون برنامه ریزی وامور مشارکتهای سازمان نوسازی مدارس کشور ۷۱-۷۷ ۸.معاون برنامه ریزی وپشتیبانی سازمان پژوهش وبرنامه ریز ی درسی ۲۴/۳/۸۲ ۹.مشاور وزیر ورئیس ستاد اعتلاءوهماهنگی دروس دینی -قرآن وعربی۷۷ ۱۰.مشارکت در طراحی ،برنامه ریزی واجرای پروژه ICT در آموزش وپرورش ۱۱.مسئول ICT سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: