ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
تغییر پارادایم در یک نبرد نهادی

تغییر نظام آموزشی ؛ چرا و چگونه ؟!

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
تغییر پارادایم در یک نبرد نهادی

تغییر نظام آموزشی ؛ چرا و چگونه ؟!

2675
بازدید شده
شرح سخنرانی

نظام و پارادایم رسمی تعلیم و تربیت در پاسخگوئی به نیازهای جامعه امروز با چالش، و بیش از چالش با یک نبرد مواجه است. نظام و پارادایم رسمی حاضر به عقب نشینی از مواضع نادرست خود نیست. پارادایم رسمی همه مولفه های حکومتی و بسیاری از مولفه های اجتماعی را به عنوان سنگر و ابزار نبرد در اختیار دارد. اما ورق جنگی که تا کنون ظاهرا در میدانهای رسمی تعلیم و تربیت به نفع پارادایم رسمی و بر علیه پارادایم آینده مغلوبه بود، در حال برگشتن است. این نبرد کجا و چگونه اتفاق می افتد؟ چه مولفه هائی این نبرد را تشکیل می دهد، و عوامل پیروزی پارادایم جدید چه خواهد بود؟ در این سخنرانی سعی می کنیم فقط اشاراتی را برای یافتن پاسخهای این سئوالات ذکر کنیم.

 

 

 

اردوان مجیدی

پژوهشگر

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: