ارزیابی

این سخنرانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
ضعیف
نقاشی بیرون از درون

فرایند سازی تعلیم به کمک هنر

سـخـنرانان :
دانـلـود
:
نقاشی بیرون از درون

فرایند سازی تعلیم به کمک هنر

1457
بازدید شده
شرح سخنرانی

آموزش به شیوه تربیت هنری و زایش از درون ذهن به بیرون برای خلق آثار هنری سبکی است که هنرمندان بزرگ در مراحل نهایی هنری خود دست به آن میزنند اما این روش ، به دلیل پاکی فطرت کودکان و مشاهدات آنان قابل انجام برای ایشان نیز میباشد.

 

 

 

 

جواد داروغه

مؤلف، مدرس دوره های ضمن خدمت و سرگروه هنر شهرستانهای استان تهران

پروفایل
سخنرانی های مرتبط

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو در باره سخنرانی بیان کنید: