• مقدماتی
  • اطلاعات شخصی
  • اطلاعات مربوط به ارائه
  • روش ارائه
  • تجربه اجرا
  • ثبت اطلاعات

سلام

چهارسوق رویدادی است برای شنیدن تجربه‌های موفق و ایده‌های ناب آموزشی و فرهنگی. اگر شما تجربه موفق یا ایده نابی در این حوزه دارید که شنیدن آن را برای مخاطبان چهارسوق مفید می‌دانید دست به کار شوید و این برگه را تکمیل کنید!دبیرخانه چهارسوق پس از بررسی درخواست‌های رسیده و با توجه نیازهای جامعه مخاطب و موضوع و کیفیت طرح پیشنهادها، تعدادی از درخواست‌ها را جهت پیش ارائه و طی مراحل بعدی انتخاب سخنرانان چهارسوق دعوت خواهد کرد.با تشکر از مشارکت شما در نشر نوآوری‌های آموزشی.

رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق

اطلاعات شخصی

اطلاعات مربوط به ارائه

روش ارائه

تجربه اجرا

ثبت اطلاعات

به جمع چهارسوق خوش آمدید